Regulamin Sklepu Żubrowisko

Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.zubrowisko.com.pl, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca Casablanca Catering Sp. z o.o. z siedzibą 15-099 Białystok
  ul. Legionowa 10 lok. 209, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000138609, NIP:542-27-79-296, Regon: 052137767.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zubrowisko.com.pl/sklep/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
 15. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 16. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://zubrowisko.com.pl/sklep/ prowadzony jest przez spółkę Casablanca Catering Sp. z o.o., z siedzibą 15-099 Białystok ul. Legionowa 10 lok. 209, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000138609, NIP:542-27-79-296, Regon: 052137767.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Produktami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Produkty w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Wszelkie ceny Produktów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.
 7. Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie finalizacji zamówienia przez Klienta.
 8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami prawa. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

§4 Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Casablanca Catering Sp. z o.o., z siedzibą 15-099 Białystok ul. Legionowa 10 lok. 209
 2. Zwroty i Reklamacje – Adres: Casablanca Catering Sp. z o.o., z siedzibą 15-099 Białystok ul. Legionowa 10 lok. 209
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zubrowisko.com.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 85 742 60 31
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 54 1020 1332 0000 1902 0746 7782
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w Dni robocze w godzinach: 8:00 – 16:00.

§5 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu:
  • Google Chrome,
  • Mozilla Firefox,
  • Apple Safari,
  • Microsoft Edge,
  • Opera,
  • Apple Safari dla IOS,
  • Google Chrome dla Android,

w jednej z dwóch najnowszych wersji, z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies.

 1. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§6 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, aby umieścić Produkt w Koszyku,
 2. po przejściu do Koszyka podać dane odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
 3. zaakceptować niniejszy Regulamin,
 4. wybrać rodzaj płatności i sposób dostawy,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzając złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

§7 Metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod Dostawy zamówionego Produktu:
  • Odbiór sosobisty
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatności elektroniczne przelewy24.pl,

§8 Warunki umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych, płatności PayPal lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym w ust. 4 terminie Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu Dostawy.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon), który zostanie wysłany Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Dostawca.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane:
  • za pomocą tradycyjnej poczty – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §4,
  • drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – biuro@zubrowisko.com.pl

Oświadczenie można złożyć według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
  • Umowę uważa się za niezawartą,
  • Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres:

Casablanca Catering Sp. z o.o.

15-099 Białystok

ul. Legionowa 10 lok. 209

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,

 1.  
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§10 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić:
  • za pomocą tradycyjnej poczty – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §4,
  • drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – biuro@zubrowisko.com.pl

Reklamację można złożyć według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 2. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Casablanca Catering Sp. z o.o.,

15-099 Białystok

ul. Legionowa 10 lok. 209

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny oraz może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj.: Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§12 Dane osobowe klientów w sklepie

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Casablanca Catering Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@casablanca-catering.pl
 2. Celem przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została zrealizowana umowa.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki, podmioty realizujące obsługę płatności oraz obsługa informatyczna.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§13 Przetwarzanie danych osobowych w związku z newsletterem

 1. Administratorem danych osobowych jest Casablanca Catering Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@casablanca-catering.pl
 2. Celem przetwarzania jest promocja usług oraz produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do wycofania zgody na przetwarzanie lub do ustania przyczyn biznesowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora, obsługa informatyczna, firmy realizujące na zlecenie Administratora usługi marketingu internetowego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych nie rodzi żadnych skutków.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§14 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kawelin.pl/sklep korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Casablanca Catering Sp. z o.o. 15-099 Białystok ul. Legionowa 10 lok. 209
 2. Klient (Usługobiorca) ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy (Usługodawcy), będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu internetowego, bez zgody Sprzedawcy (Usługodawcy).
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy (Usługodawcy), któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy (Usługodawcy) i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

§15 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23/03/2020.

Załącznik nr 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – Pobierz w pdf
Załącznik nr 2: formularz reklamacji – Pobierz w pdf